มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไฟล์ประกอบการสอน 01999033 หัวข้อ "การเข้าใจตนเองและผู้อื่น" ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข
บทที่ 3 หัวข้อ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น
ไฟล์ PowerPoint (ขนาด 1.58 MB)
ไฟล์ Word (เอกสารสรุปคำสอน) (ขนาด 237 KB)
ไฟล์วิดีโอ1 (ขนาด 366 MB)
ไฟล์วิดีโอ2 (ขนาด 269 MB)
กลับหน้าก่อนหน้า