มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไฟล์ประกอบการสอน 01999031 หัวข้อ "มนุษย์กับวรรณคดี" ศาสตราจารย์กุลวดี มกราภิรมย์มนุษย์กับวรรณคดี
1. วรรณคดียุคโบราณ
2. วรรณคดียุคกลาง
3. วรรณคดียุคฟื้นฟูศิลปวิทยา
4. วรรณคดียุคศตวรรษที่ 17
5. วรรณคดียุคศตวรรษที่ 18
6. วรรณคดียุคศตวรรษที่ 19
7. วรรณคดียุคศตวรรษที่ 19

ไฟล์เพิ่มเติม
02.mp3
04.mp3
10.mp3
ANIMAL.MPG
ARABIEN.MPG
DON1.MPG
DON2.MPG
GATSBY.MPG
MUSKE.MPG
SHAK1.MPG
SHAK2.MPG
SPRNG_01.MID
หมายเหตุ : ควรโหลดไฟล์ทั้งหมดไว้ในโฟลเดอรเดียวกับไฟล์ PowerPointกลับหน้าก่อนหน้า