มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
Integrated Subjects available for International Programs at Kasetsart UniversityScience and Mathematics :
1. 01999011  Food for Mankind
2. 01999013  New Age Information Management in Everyday Life
3. 01999211  Mathematics and Computer in Everyday Life
4. 01999213  Environment, Technology & Life

Languages
1. 01999021  Thai Language for Communication

Social Science :
1. 01999043  Creativity for Value Management

Humanities :
1. 01999031  The Heritage of World Civilizations
2. 01999032  Thai Studies
3. 01999033  Arts of Living

Click here for more detailกลับหน้าก่อนหน้า