มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไฟล์ประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอน ฯ ประจำปีการศึกษา 2556
การบรรยายพิเศษ
เรื่อง "การสร้างกระบวนการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
ประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย
ไฟล์เอกสารแนบ แบบที่ 1 (สี)
ไฟล์เอกสารแนบ แบบที่ 2 (ขาวดำ)

เรื่อง "กรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรเทพ
เลขาธิการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย
ไฟล์เอกสารแนบ
กลับหน้าก่อนหน้า