มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เอกสารประกอบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ "แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป"
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ "แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป"
วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวลผล
อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ ประธานอนุกรรมการการจัดการโครงงานและอาจารย์ประจำวิชา “พลเมือง” กับความรับผิดชอบต่อสังคม (TU 100) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (คลิกที่นี่)
 
2. ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการนำสักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (คลิกที่นี่)
 
3. อาจารย์วรงค์ ถาวระ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (คลิกที่นี่)กลับหน้าก่อนหน้า