มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเดิมเข้ากลุ่มสาระใหม่...มติที่ประชุม คณะกรรมการการศึกษา มก. ครั้งที่ 16/2558 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558Download/GenEd/Structure_GenEd_13082558.pdfกลับหน้าก่อนหน้า