มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Download/GenEd/GenEd_KU_Curriculum_Maping.docกลับหน้าก่อนหน้า