มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แบบสำรวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกดโหลดไฟล์ ที่นี่  หรือ 
ประเมินออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/CmHRm4 หรือ
สแกน QR Code เพื่อประเมิน กลับหน้าก่อนหน้า