มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เอกสารการบรรยายหัวข้อ "ศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่สังคมต้องการ" โดย ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ วันที่ 24 ก.พ. 2560โครงการพัฒนาศักดิ์ภาพอาจารย์ผู้สอน : บรรยายพิเศษหัวข้อ "ศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่สังคมต้องการ" วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ดาวโหลดเอกสารกลับหน้าก่อนหน้า