มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สรุปทบทวนรายวิชา 01999032สรุปทบทวนรายวิชา 01999032 ก่อนสอบไล่ ภาคปลาย 2559