มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
01999011 เอกสารประกอบการสอนไฟล์ประกอบการสอน 01999011 หัวข้อ "แหล่งผลิตอาหารจากการปลูกพืชของโลก" รศ.ดร.เอ็จ สโรบล