มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
01999033 เอกสารประกอบการสอนไฟล์ประกอบการสอน 01999033 หัวข้อ "การเข้าใจตนเองและผู้อื่น" ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข