มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
01999211 เอกสารประกอบการสอนไฟล์ประกอบการสอน 01999211 หัวข้อ "สถิติและการแปลความหมาย" รศ.ดร.อภิญญา หิรัญวงษ์ไฟล์ประกอบการสอน 01999211หัวข้อ "การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการจัดการทรัพยากรการผลิตเชิงธุรกิจ" โดย ผศ.กาญจนา พัฒธนานุรักษ์