มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลลัพธ์การเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 01125101 สหกรณ์เบื้องต้น
01132101 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
01255101 มนุษย์กับทะเล
01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III
01355201 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
01355202 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
01355204 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน
01355207 การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ
01355208 ภาษาอังกฤษจากเพลง
01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
01355306 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเที่ยว
01371111 สื่อสารสนเทศ
01376101 วรรณกรรมกับชีวิต
01390102 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
01404101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
01453101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
01453102 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน
01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร