มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลลัพธ์การเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558วิชา 01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต
วิชา 01999013 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน
วิชา 01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วิชา 01999032 ไทยศึกษา
วิชา 01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต
วิชา 01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต
วิชา 01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี
วิชา 01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า
วิชา 01999047 การทหารเพือพัฒนาประเทศ
วิชา 01999048 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ
วิชา 01999141 มนุษย์กับสังคม
วิชา 01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
วิชา 01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา
วิชา 01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
วิชา 02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย