มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาเพิ่มเติม แยกตามกลุ่มสาร
- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข (Wellness) (1 ส.ค. 59)
- กลุ่มสาระ ภาษากับการสื่อสาร (Language and Communication) (1 ส.ค. 59)
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 (ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 27 มิ.ย. 59)
การจัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเดิมเข้ากลุ่มสาระใหม่
1. กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข (Wellness)
2. กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
3. กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Thai Citizen and Global Citizen)
4. กลุ่มสาระ ภาษากับการสื่อสาร (Language and Communication)
5. กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ ระดับปริญญาตรี  
แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา ระดับปริญญาตรี  
 
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2555
คำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- กลุ่มมนุษยศาสตร์ 
- กลุ่มสังคมศาสตร์
- กลุ่มภาษา
- กลุ่มพลศึกษา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping)
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- กลุ่มมนุษยศาสตร์ 
- กลุ่มสังคมศาสตร์
- กลุ่มภาษา
- กลุ่มพลศึกษา
รายวิชาศึกษาทั่วไป (เพิ่มเติม)
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มมนุษยศาสตร์
- กลุ่มสังคมศาสตร์
- กลุ่มภาษา
- กลุ่มพลศึกษา