มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เครื่องมือในการทวนสอบแบบสังเกตการสอน (สำหรับผู้สอนกรอก)แบบสังเกตการสอน (สำหรับผู้สังเกตการสอน)แบบสัมภาษณ์นิสิตแบบวิเคราะห์ข้อมูลจากประมสลการสอน มคอ.3 และ มคอ. 5แบบสำรวจผลลัพธ์การเรียนรู้