มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ติดต่อเรา
 

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักทะเบียนและประมวลผล
ชั้น 6 อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900

โทร. 0-2118-0130 หรือ ภายใน 618250
โทรสาร 0-2118-0131 หรือ ภายใน 618265
โทรสาร 0-2118-0132 หรือ ภายใน 618266

website : http://www.ku-iged.psd.ku.ac.th

e-mail : iged@ku.ac.th