มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คำอธิบายรายวิชาบูรณาการ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มี 6 รายวิชา ดังนี้

1. วิชา 01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ (Food for Mankind)
ความสัมพันธ์ของการผลิตอาหารกับความต้องการอาหารของประชากร ชนิดและแหล่งอาหาร ระบบการผลิตอาหารและการสูญเสียระหว่างการผลิต พฤติกรรมการบริโภคและความสำคัญของการบริโภคต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย หลักการแปรรูปและเก็บรักษาอาหาร บทบาทขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่องอาหารของมนุษยชาติ

2. วิชา 01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต (Health for Life)
กลไกการกำเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ บทบาททางเพศ การดูแลส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต การป้องกันภาวะเสี่ยงของบุคคลวัยต่างๆ สุขภาพผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ ปัจจัยทางครอบครัวที่ส่งผลต่อสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการศึกษานอกสถานที่

3. วิชา 01999013 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน
(New Age Information Management in Everyday Life)

แนวคิดและแนวโน้มเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศยุคใหม่ กระบวนการจัดการสารสนเทศ การประยุกต์สารสนเทศที่มีประโยชน์กับชีวิตและสังคม ความปลอดภัย การใช้สารสนเทศตามกฎหมายและจริยธรรม

4. วิชา 01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
(Mathematics and Computer in Everyday Life)

การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สถิติ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการนำไปใช้ในงานด้านทรัพยากรรธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคมโดยการรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย และการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณและการนำเสนอข้อมูล

5. วิชา 01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา (Concepts of Sciences and Philosophy)
ปรัชญา หลักและแนวคิดพื้นฐานทางวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การประยุกต์ความคิดทางวิทยาศาสตร์

6. วิชา 01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต (Environment, Technology and Life)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการศึกษาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรม กฎหมายและเศรษฐศาสตร์

กลุ่มวิชาภาษา มี 1 รายวิชา ดังนี้

1. วิชา 01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
ภาษาไทยในการสื่อสาร ความคิดกับการใช้ภาษา ภาษากับสังคมและการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ มี 5 รายวิชาดังนี้

1. วิชา 01999031 มรดกอารยธรรมโลก (The Heritage of World Civilizations)
มรดกโลกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ภูมิปัญญาความรู้ ความเชื่อทางศาสนา ภาษา ศิลปะ วรรณคดี และการสื่อสาร ความเข้าใจในคุณค่าและผลงานสร้างสรรค์ของมนุษยชาติ

2. วิชา 01999032 ไทยศึกษา (Thai Studies)
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตของคนไทยอดีต ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

3. วิชา 01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต (Arts of Living)
การคิดอย่างมีเหตุผล มีจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจชีวิต ครอบครัวกับศิลปะการดำเนินชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ศิลปะการทำงานและศิลปะการสื่อสาร

4. วิชา 01999034 ศิลปวิจักษณ์ (Art Perception)
การรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด ความงาม หน้าที่ การแสดงออกและคุณค่าของศิลปะในชีวิตประจำวัน

5. วิชา 01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต (Happiness amongst Life Dynamics)
แนวคิดของความสุข พลวัตของชีวิต การเข้าถึงความสุขในพลวัตหลายมิติ ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการสื่อสาร สังคมและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มี 8 รายวิชา ดังนี้


1. วิชา 01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี (Economic for Better Living)
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกับการดำเนินชีวิตที่ดี บทบาทและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนและสังคม การเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ การจัดการ องค์ประกอบทางเศรษฐกิจ และรูปแบบและประเด็นสำคัญในทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการ

2. วิชา 02999042 การพัฒนานิสิต (Students Development)
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเข้าใจในชีวิตและการทำงาน การพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้นำและผู้ตาม จริยธรรมในการทำงาน การเตรียมความพร้อมในการทำงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ทักษะในการติดต่อสื่อสาร การวางแผน การทำงานกระบวนการการบริหาร การจัดทำโครงการ การนำเสนอและการประเมินผลโครงการ

3. วิชา 01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า (Creativity for Value Management)
การคิดสร้างสรรค์และการจัดการคุณค่า วิวัฒนาการแนวคิดยุคใหม่ การตระหนักถึงปัญหาด้วยจิตสำนึก การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดองค์กรให้เกิดศักยภาพสูงสุด

4. วิชา 01999046 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Development)
วิวัฒนาการด้านความมั่นคงของชาติไทย องค์ประกอบของความมั่นคงแห่งชาติ ความมั่นคงแห่งชาติในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน และทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ บทบาทของกองทัพในการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ มีการศึกษานอกสถานที่

5. วิชา 01999048 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ (Innovation for Environment and Health)
สถานการณ์และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ แนวคิด การประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของสมาชิกในชุมชนและองค์กร เกี่ยวกับด้านอาหารปลอดภัย ที่อยู่อาศัย การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของสุขภาวะ นวัตกรรมสำหรับการตลาดสีเขียว นวัตกรรมในกิจการเพื่อสังคมและการจัดการเงินด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. วิชา 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of the Land)
ประวัติ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ การเรียนรู้คนต้นแบบ การสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และการทำงานสู่เป้าหมายภายใต้บริบทของความสำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

7. วิชา 01999141 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)
พื้นฐานของมนุษย์โดยธรรมชาติ พฤติกรรม การตั้งถิ่นฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมด้านวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภูมิหลังสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข

8. วิชา 02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย (Life Skills for Undergraduate Student)
เอกลักษณ์ เจตลักษณ์นิสิต การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กระบวนการเรียนรู้ของนิสิต องค์ประกอบการเรียนรู้ทางสังคม จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์สำหรับสังคมคุณภาพ จิตสาธารณะในมิติของเยาวชน