มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แบบฟอร์ม
  ธุรการ
วบศ.1-01 แบบฟอร์มขอใช้บริการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์
วบศ.1-02 แบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ
วบศ.1-03 แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์
วบศ.1-04 แบบฟอร์มสมัครนิสิตช่วยปฏิบัติงานและคำรับรอง
วบศ.1-05 แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของนิสิตผู้ช่วยปฏิบัติงาน
วบศ.1-06 แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรอง TA
วบศ.1-07 แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
วบศ.1-08 แบบฟอร์มขอแจ้งการอยู่นอกสถานที่ในเวลาราชการ
  การเรียนการสอน
วบศ.2-01 แบบฟอร์มสรุปผลคะแนนนิสิต
วบศ.2-02 แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้สอน
วบศ.2-03 แบบบันทึกข้อความขอส่งรายชื่ออาจารย์คุมสอบ
วบศ.2-04 แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งข้อสอบ
วบศ.2-05 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วบศ.2-06 แบบฟอร์มสรุปผลโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
วบศ.2-07 แบบฟอร์มขอเรียนร่วมรายวิชาบูรณาการ
  การเงิน
วบศ.3-01 แบบฟอร์มขออนุมัติจ้างเหมานิสิตผู้ช่วยปฏิบ้ติงาน (TA)
วบศ.3-02 แบบฟอร์มขอยืมเงินทดรองจ่ายค่าจ้างเหมานิสิตผู้ช่วยปฏิบัติงาน
วบศ.3-03 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม
วบศ.3-04,05 แบบฟอร์มรายงานดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (โดยวิธีตกลงราคา)
(ยกเลิก ใช้ฟอร์มขอความอนุเคราะห์จัดซื้อวัสดุ/จ้างเหมาฯ)
วบศ.3-06 แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินการซื้อ/จ้าง (กรณีเร่งด่วน)
(ยกเลิก ใช้ฟอร์มขอความอนุเคราะห์จัดซื้อวัสดุ/จ้างเหมาฯ)
วบศ.3-07 แบบฟอร์มคำขอรับเงิน
วบศ.3-08 แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการเบิกค่าใช้สอยรายวิชา
  แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์จัดซื้อวัสดุ/จ้างเหมาฯ
  ใบสำคัญรับเงิน
  สัญญาการยืมเงิน
  ใบมอบฉันทะ
  แบบฟอร์มอื่นๆ
  ใบเซ็นชื่อรับทราบหนังสือเวียน
  ใบปะหน้าซองเอกสารสำหรับใช้ซ้ำ
  แบบบันทึกเวลาปฎิบัติงานบุคลากรศูนย์วิชาบูรณาการ
  แบบรายงานรายวิชาบูรณาการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาบูรณาการฯ
  แบบรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
  ใบลงเวลาการปฏิบัติราชการของนิสิตผู้ช่วย
  ใบลงเวลาการปฏิบัติราชการของนิสิตผู้ช่วย