มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประวัติ

        ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ฯ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 มีสถานภาพเทียบเท่ากอง  เพื่อเป็นหน่วยงานกลางทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ประสานงานและบูรณาการวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการบริหารในเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาบูรณาการฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ดูแลรับผิดชอบโดยโครงการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ.2541-2547) ซึ่งถือกำเนิดจากการสัมมนาวิชาการเรื่องพัฒนาหลักสูตรในปี 2534 เพื่อจัดทำหลักสูตรใหม่และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2532 ของทบวงมหาวิทยาลัย ได้ข้อสรุปสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ประเด็น คือ  (1)กลุ่มวิชาในหมวดนี้ควรมีลักษณะสนองจุดมุ่งหมายในการผสมผสานองค์ความรู้เพื่อให้นิสิตสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างสมบูรณ์  (2)รายวิชาที่เคยจัดไว้ในแต่ละกลุ่มวิชาให้บูรณาการเนื้อหาให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมายได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอาจจัดเป็นรายวิชาใหม่ ทั้งนี้เพื่อลดจำนวนหน่วยกิตและอยู่ในกรอบหน่วยกิตในหมวดศึกษาทั่วไปไม่เกิน 30 หน่วยกิตตามเกณฑ์มาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัยและต่อมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการการศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2539 เพื่อระดมบุคลากรหลายฝ่ายและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารหลักสูตร ผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา อาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบภาระงานดังกล่าว ผลการประชุมมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการจัดการวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป คือ (1)ควรบูรณาการเป็นกลุ่มวิชา  (2) จุดเน้นของรายวิชาใหม่นี้ ควรมีลักษณะเด่น คือ เป็นวิชาที่ให้ความรู้อย่างกว้างขวางและผู้เรียนสามารถศึกษาและมีลักษณะในการประมวลความรู้ด้วยตนเองได้ สำหรับการจัดการสร้างวิชาบูรณาการควรดำเนินการด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ จากภาควิชาที่เกี่ยวข้อง  (3)การจัดการและการบริหารโดยคณะกรรมการดำเนินงานเป็นการเฉพาะ

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1572/2540 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ให้มีหน้าที่  (1)ประสานงานดำเนินการวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (2)พิจารณารายวิชาบูรณาการ (3)บริหารวิชาการด้านบุคลากร อุปกรณ์และงบประมาณ ให้สามารถดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2541  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2541 และได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 1576/2541 และ 1195/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โครงการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและแต่งตั้งเพิ่มเติม