มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คำสั่ง/ประกาศ
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาอาหารเพื่อมนุษยชาติ
- แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต
- แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาการจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน
- แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชามรดกอารยธรรมโลก
- แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาไทยศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาศิลปะการดำเนินชีวิต
- แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาศิลปวิจักษณ์
- แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาความสุขในพลวัตของชีวิต
- แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี
- แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า
- แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชามนุษย์กับสังคม
- แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
- แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา
- แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
- แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาการพัฒนานิสิต
เรื่อง "แนวปฏิบัติในการจัดสร้างรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป"
เรื่อง "โครงสร้าง คุณสมบัติและภาระหน้าที่ของประธานคณะกรรมการรายวิชา กรรมการรายวิชา เลขานุการรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และนิสิตผู้ช่วยปฏิบัติงาน"