มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
พันธกิจ

  รับผิดชอบและบริหารจัดการรายวิชาบูรณาการ  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมรองรับการบริหารในเชิงรุกของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ