มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คณาจารย์
นายวันชัย วรวัฒนเมธีกุล
รศ.ดร.
ผลิตภัณฑ์ประมง
นายประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
ผศ.
พลศึกษา
นางสุขุมาล กิติสิน
ผศ.ดร.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสิริวรรณ นันทจันทูล
รศ.ดร.
ภาษาไทย
นายสุพจน์ ยุคลธรวงศ์
ผศ.ดร.
ดนตรี
นายวรชัย วิริยารมถ์
ผศ.ดร.
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
นายพิชัย ทองดีเลิศ
รศ.ดร.
ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ
รศ.ดร.
วรรณคดี
นายเลิศชัย ระตะนะอาพร
รศ.
วิศวกรรมอุตสาหกรรม
นายศรีรัฐ โกวงศ์
ผศ.ดร.
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
นายธานินทร์ คงศิลา
ดร.
ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
นางสาวพรพรรณ พรศิลปทิพย์
ดร.
เคมี
นางมณจันทร์ เมฆธน
ศ.ดร.
สัตววิทยา
ผศ.ชาติชาย อมิตรพ่าย
ประธานรายวิชา 02999042 การพัฒนานิสิต
ภาควิชาพลศึกษา