มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บุคลากรศูนย์
นางสาวพรนภา โรจนะวิจิตร

รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นางสาววรรณา บุญอินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นางสาวหทัยชนก อินถา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นางสาวศิริจันทร์ แต้สกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นางสาวมณิวรา เกิดวัฒนธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นายณัทเดช ภูวธราดล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นางสาวธัญมน หวายสันเทียะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นางจารุณี สอนน้อย
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นางสาวปนัดดา พรอนันต์รัตน์
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นางสาวละมัย กองมนต์
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นายวุฒิพันธ์ พิทักษ์เนติกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป