มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิสัยทัศน์

  ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดำเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมุ่งเน้นแนวคิดหลักของวิชาศึกษาทั่วไป คือ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางทันกับโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดีเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดี และบริหารรับผิดชอบจัดการรายวิชาบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์ ดังนี้

"บูรณาการองค์ความรู้ ก้าวทันสู่ยุคสมัย เปิดโลกทัศน์กว้างไกล สร้างวินัยเสริมคุณธรรม"